• ระยะเวลาสินเชื่อของคุณขึ้นอยู่การการพิจารณาของบริษัทแอสไพร์ค่ะ

  • โดยทางบริษัทแอสไพร์จะทำการตรวจสอบวงเงินอีกครั้งทุกๆ 6 เดือนค่ะ