คุณสามารถจ่ายเงินคืนก่อนกำหนดวันชำระเงินในเวลาใดก็ได้และเราจะลดดอกเบี้ยส่วนที่เหลือให้กับคุณ โดยคุณสามารถตรวจสอบยอดค้างชำระ (outstanding balance) และเลือก "Early Repayment" ในหน้าสรุปข้อมูล (dashboard) ในบัญชีแอสไพร์ของคุณ