• Ngày bạn thực hiện lần giải ngân sẽ là ngày bắt đầu tính lãi cho Aspire, tức là số tiền cần thanh toán của bạn sẽ được tính theo số ngày và bạn cần thanh toán tiền lãi vào ngày cuối cùng của tháng.
  • Bạn sẽ luôn có thể xem trước và xác nhận lịch thanh toán trước khi giải ngân.
  • Nếu bạn cần tiền trong thời gian ngắn hơn, chỉ cần chọn thanh toán sớm và tiết kiệm các khoản phí còn lại.