• Theo hợp đồng, hiệu lực của hạn mức tín dụng tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.
  • Chính sách nội bộ của chúng tôi là tiến hành đánh giá tín dụng sau 6 tháng.