• Lãi suất của chúng tôi bắt đầu từ 1.2% mỗi tháng trên số tiền đã giải ngân. Lãi suất sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính doanh nghiệp của bạn.

  • Không có phí hàng tháng và bạn sẽ chỉ bị tính lãi và phí xử lý đối với số tiền bạn sử dụng.