Bất cứ ai đồng ý làm người bảo lãnh đều hứa sẽ hoàn trả khoản vay do Aspire cung cấp nếu doanh nghiệp không trả được khoản tiền này. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu được trách nhiệm của việc là người bảo lãnh trước khi bạn đồng ý ký bất kỳ hợp đồng nào.