• Báo cáo tín dụng là báo cáo ghi nhận lịch sử thanh toán tín dụng của bạn