Dưới đây là các tiêu chỉ để yêu cầu hạn mức mua hàng:

  • Doanh nghiệp là Công ty tư nhân hoặc TNHH
  • Người đăng ký phải là Giám đốc doanh nghiệp
  • Giám đốc (và người bảo lãnh nếu cần thiết) cần phải sở hữu ít nhất 30% cổ phần
  • Ít nhất một người bảo lãnh là người Việt Nam
  • Có tài khoản Ngân hàng hoạt động ít nhất 6 tháng
  • Không vướng phải các cáo buộc tài chính ở cấp độ cá nhân và công ty
  • Công ty và cá nhân không nộp đơn mở thủ tục phá sản


Các chứng từ cần thiết để đạt các tiếu chí mở hạn mức:

  • Sao kê ngân hàng 6 tháng gần nhất của tất cả tài khoản công ty
  • Bản copy CMND của Giám đốc và tất cả các người bảo lãnh
  • Báo cáo quan hệ tín dụng của Giám đốc và tất cả các người bảo lãnh