• Dư nợ: Tùy thuộc vào bản chất của khoản vay của bạn (số tiền vay, số lần trả nợ còn lại, v.v.), bạn có thể hoặc không thể đủ điều kiện để nhận hạng mức mua hàng. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết về các khoản vay này trong quá trình đánh giá của chúng tôi.
  • Cáo buộc tín dụng: Bạn chỉ có thể đủ điều kiện nhận hạng mức tín dụng nếu bạn có thể chứng minh rằng các cáo buộc đã kết thúc. Chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng xác minh điều này.