Tài khoản Aspire với hạn mức tín dụng được phê duyệt sẽ hỗ trợ dòng vốn luân chuyển của bạn. Bạn sẽ chỉ thanh toán lại cho chúng tôi theo lãi suất và kỳ hạn thỏa thuận