• Bạn có thể thanh toán sớm bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ giảm mọi khoản phí còn lại. Không có phí phạt thanh toán sớm.