Tạo tài khoản của tôi

Tôi có thể đăng ký như thế nào?
Bạn có thể đăng ký tại đây. Đăng ký mất chưa đầy 10 phút và thực hiện theo 3 bước: Điền thông tin chi tiết về giám đốc; Điền thông tin chi tiết về do...
Tue, 1 Tháng 12, 2020 at 12:54 PM
Tôi cần đăng ký các chứng từ nào?
Quá trình đăng ký của chúng tôi rất đơn giản và dễ dàng. Không cần chứng từ nếu bạn đăng ký qua MyInfo Bạn sẽ chỉ cần tải lên một bản sao của tài liệu ID...
Tue, 1 Tháng 12, 2020 at 12:54 PM